تعریف وضعیت سفارش

اغلب ارائه خدمات در اکثر مشاغل دارای مراحل مختلف است، به عنوان مثال در یک چاپخانه یک نفر مسئول بررسی و تایید سفارشات است، شخص دیگر مسئول طراحی سفارش، نفر دیگر وظیفه انجام خدمات پس از چاپ و در نهایت هم یک نفر برای تحویل و ارسال سفارشات فعالیت میکند در چاپیروس هم میتوانیم این […]

ادامه مطلب