تعریف آیکن برای محصولات :

با استفاده از این امکان شما میتوانید برای محصولات و یا دسته محصولات خود آیکن تعریف کنید و نحوه اعمال به صورت سلسله مراتبی میباشد ، یعنی اگر محصول آیکن داشت، آیکن محصول نمایش داده میشود و اگر محصول آیکن نداشت دسته های بالا سری آن محصول بررسی میشوند و آیکن نزدیکترین دسته به محصول نمایش داده میشود.

1-اضافه کردن آیکن روی دسته محصول :

2-اضافه کردن آیکن روی محصول :

3-اضافه کردن آیکن روی خدمت :

برای خدمات هم امکان تعریف آیکن برای هر خدمت فراهم می باشد.

نکته :

ابعاد استاندارد آیکن ها 40×40 پیکسل باید باشد.

پس از ثبت سفارشی که برای آن محصول و یا خدمات آن آیکون در نظر گرفته اید با توجه به اینکه سفارش در چه وضعیتی قرار بگیرد  یک ستون به نام آیکن در لیست های “سفارشات در حال انجام” / “سفارشات آماده تحویل” / “آرشیو سفارشات” / “سفارشات

من” اضافه میشود  :

سفارشات در حال انجام :

سفارشات آماده تحویل :

آرشیو سفارشات :

سفارشات من :


موفق باشید.

*سوالات متداول

برای دنبال کردن چاپیروس در اینستاگرام وارد پیج زیر شوید:
chapiroos_com